Zending, Werelddiaconaat, Ontwikkelingssamenwerking


Doelstelling:

De ZWO-commissie van de Protestantse wijkgemeente Pauluskerk te Breukelen heeft als doel: het bevorderen en levend houden van de missionaire en diaconale instelling van de gemeente.
Zij doet dit op verzoek van de kerkenraad (overeenkomstig ordinantie 8, artikel 1,lid 3 van de kerkorde) en in overleg met de diaconie. Hiermee wordt invulling gegeven aan de bijbelse opdracht om het bevrijdend Evangelie van Jezus Christus door te geven, mensen in moeilijke omstandigheden te helpen en te bouwen aan een wereld die voor iedereen leefbaar is. Een wereld andersom!

Om deze doelstelling te bereiken, rekenen we tot onze taak :
Geven van informatie over en inzamelen van gelden voor diverse zendings- en werelddiaconaatprojecten, die door Kerk in Actie worden ondersteund. Kerk in Actie is de hulpverleningsorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland. Uit het actieprogramma kozen wij 3 aandachtsprojecten. Een korte omschrijving volgt hierna.

Naast deze 3 projecten kunnen o.a. worden genoemd:

 • Bijdragen aan verzoeken om noodhulp.
 • Verzamelen van gebruikte postzegels en cartridges. 
 • In de 6 weken van de 40-dagentijd wordt door de commissie gebruik gemaakt van themamateriaal dat door Kerk in Actie wordt verstrekt.
 • Diverse zendings- en werelddiaconaatprojecten worden regelmatig onder de aandacht gebracht, in Kerknieuws en/of bij collectes voor deze projecten op de daarvoor bestemde zondagen.

  AANDACHTSPROJECTEN VAN DE ZWO-COMMISSIE:
 1. Zuidoost-Azië : Myanmar (Birma)
 2. Zuid-Azië : India
 3. West-Afrika : Ghana


Financiën:

De gelden waarmee wij de gekozen projecten steunen, ontvangen wij uit

 • de jaarlijks, in februari, terugkerende brievenaktie om bij te dragen aan het ZWO- werk;
 • de zendings- en werelddiaconaatcollectes op de daarvoor bestemde zondagen;
 • een bijdrage van de diaconie.

Indien u de ZWO-commissie financieel wilt steunen, kunt u uw gift storten op bankrekeningnummer
NL27RABO0336918399 t.n.v. ZWO-commissie Pauluskerk, p/a Clarenburg 17, 3621 GA Breukelen;
of rechtstreeks op de bankrekening van Kerk in Actie, Utrecht, nummer NL15ABNA0457457457.

De ZWO-commissie bestaat uit de volgende gemeenteleden:
Herman Vermaat, voorzitter, tel. 0346 261817
Henk Hansman, penningmeester, tel. 0346 264105/06 551 33 936
Mera van der Rol-Ham, tel. 0346 261382
Jeanine Motau-van Voskuilen, tel. 0346 795090/06 199 19 760
Wim Kaars, tel. 0346 261172
Nel van Houwelingen, tel. 0346 250673/06 423 61 260


Breukelen, mei 2016.