C. Oecumenische vlag
  Meer informatie - > klik op vlag.


E. LenL steunvlag
  Meer informatie - > klik op vlag.


 

 

 

 

 

 

 

Zending, Werelddiaconaat, Ontwikkelingssamenwerking


Doelstelling:

De ZWO-commissie van de Protestantse wijkgemeente Pauluskerk te Breukelen heeft als doel: het bevorderen en levend houden van de missionaire/zendings en diaconale instelling van de gemeente.
Zij doet dit op verzoek van de kerkenraad (overeenkomstig ordinantie 8, artikel 1,lid 3 van de kerkorde) en in overleg met de diaconie. Hiermee wordt invulling gegeven aan de bijbelse opdracht om het bevrijdend Evangelie van Jezus Christus door te geven, mensen in moeilijke omstandigheden te helpen en te bouwen aan een wereld die voor iedereen leefbaar is. Een wereld andersom!

Om deze doelstelling te bereiken, rekenen we tot onze taak :
Geven van informatie over en inzamelen van gelden voor diverse zendings- en werelddiaconaatprojecten, die door Kerk in Actie worden ondersteund. Kerk in Actie is de hulpverleningsorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland. Uit het actieprogramma kozen wij 3 aandachtsprojecten. Een korte omschrijving staat hieronder.

Naast deze 3 projecten kunnen o.a. worden genoemd:

 •  Bijdragen aan verzoeken om noodhulp wereldwijd.

 •  Verzamelen van gebruikte postzegels en cartridges. 

 •  In de 6 weken van de 40-dagentijd wordt door de commissie doorgaans gebruik gemaakt van  themamateriaal dat door Kerk in Actie wordt verstrekt.

 •  Diverse zendings- en werelddiaconaatprojecten worden regelmatig onder de aandacht gebracht in Kerknieuws, en/of door folders bij collectes voor die projecten, op zondag. 

  AANDACHTSPROJECTEN VAN DE ZWO-COMMISSIE:
 1. Myanmar (Birma)
 2. India
 3. Zambia


Financiën:

De gelden waarmee wij de gekozen projecten steunen, ontvangen wij uit

 •  de jaarlijks, in februari, terugkerende brievenaktie onder gemeenteleden, om bij te dragen  aan het ZWO-werk;
 •  de zendings- en werelddiaconaatcollectes op de daarvoor bestemde zondagen;
 •  een bijdrage van de diaconie.

Indien u de ZWO-commissie financieel wilt steunen, kunt u uw gift storten op bankrekeningnummer NL27RABO0336918399 t.n.v. ZWO-commissie Pauluskerk, p/a Clarenburg 17, 3621 GA Breukelen of rechtstreeks op de bankrekening van Kerk in Actie, Utrecht, nummer NL15ABNA0457457457.

De ZWO-commissie bestaat uit de volgende gemeenteleden:

Wim Kaars, wnd. voorzitter, tel. 0346 261172 

Henk Hansman, penningmeester, tel. 0346 264105/06 551 33 936

Kees Andreae, tel. 0346 250925/06 12094870

Jeanine Motau-van Voskuilen, tel. 0346 795090/06 199 19 760


Breukelen, januari 2020.